1. Kako se pravilno lotiti energetske sanacije energijsko zelo potratne hiše?
  V prispevku prikazujemo kako se pravilno lotiti energetske sanacije hiše. Pogosto se dogaja, da s parcialnim pristopom pri energetski sanaciji ne dosežemo takšnih učinkov, kot bi jih lahko s celovito energetsko sanacijo. Prikazan je preračun tipične, popolnoma neizolirane hiše in možni koraki energetske sanacije, ki bo zadostila tudi zahtevam po maksimalni dovoljeni toplotni prehodnosti konstrukcij, ki jih predpisuje Pravilnik o učinkoviti rabe energije v stavbah iz leta 2010. V uvodu prispevka je predstavljeno kako razdelimo energije, predstavljen analizirani objekt ter nato osnove prenosa toplote skozi steno, kar je pomembno za razumevanje mejnih vrednosti toplotnih prehodnosti iz katerih določimo potrebne debeline izolacije. V preračunu so analizirani možni ukrepi energetske sanacije z enostavnimi vračilnimi dobami investicije. Na koncu prispevka je predstavljena integralna celostna energetska sanacija objekta in prikazana enostavna vračilna doba investicije.

 2. Kako se pravilno lotiti energetske sanacije tipične stanovanjske hiše?
  V prvem prispevku v sklopu operacije in.OVE.in.URE smo prikazali kako se pravilno lotiti energetske sanacije energijsko potratne hiše. V tem prispevku prikazujemo preračun tipične slovenske hiše in možne korake energetske sanacije, ki bo po energetski sanaciji zadostila tudi zahtevam po maksimalni dovoljeni toplotni prehodnosti konstrukcij, ki jih predpisuje Pravilnik o učinkoviti rabe energije v stavbah iz leta 2010. V uvodu prispevka bomo predstavili kako razdelimo energije, vire iz katerih dobimo energije, predstavili obnovljive vire energije. Dotaknili se bomo problema emisij iz obnovljivih in neobnovljivih virov energije ter predstavili trend globalnega naraščanja temperature. Predstavili bomo analizirani objekt ter nato osnove prenosa toplote skozi steno ter kako se preračuna raba energije objekta. V preračunu so nato analizirani možni ukrepi energetske sanacije z enostavnimi vračilnimi dobami investicije. Na koncu prispevka je predstavljena integralna celostna energetska sanacija objekta in prikazana enostavna vračilna doba investicije v danem primeru.

 3. Kaj je toplotno ugodje in kako vpliva na rabo energije v stavbah?
  V članku prikazujemo vpliv toplotnega okolja na zaznavo toplotnega ugodja. Na začetku je definirano človeško telo kot toplotni stroj in definirana toplotna oddaja človeškega telesa. Predstavljena je odvisnost produkcije toplote oziroma metabolizem v odvisnosti od standardnih aktivnosti. Definirani so osnovni parametri toplotnega okolja ter predstavljen parameter  za popis toplotnega okolja. Sledi predstavitev vpliva površinskih temperatur sten na toplotno ugodje in rabo energije. Na praktičnem primeru je za konstrukcijo, predstavljeno v članku Kako se pravilno lotiti energetske sanacije tipične stanovanjske hiše? prikazan izračun kakšne so temperature zraka za enako toplotno ugodje pri neizoliranem in izoliranem objektu.

 4. Emisije iz prometa in električna mobilnost v osebnem prometu v Republiki Sloveniji
  V članku prikazujemo energetski pogled na električno mobilnost in s tem povezanimi emisijami. Električna mobilnost predstavlja tehnologijo s katero lahko bistveno znižamo izpuste toplogrednih plinov. Pri tem pa ne smemo pozabiti na to, da je tudi električna energija, ki pride do končnega uporabnika, obremenjena z emisijami toplogrednih plinov, ki so odvisne od načine proizvodnje električne energije v posamezni državi. Samo dekarbonizacija vira proizvodnje lahko zagotovi ustrezno nizke emisije tudi iz električnih vozil.

 5. Kako deluje toplotna črpalka?
  V članku na kratko prikazujemo kako deluje toplotna črpalka in njeno sorodnost s hladilnimi parnimi procesi, ki se uporabljajo na primer v gospodinjskih hladilnikih. Na pričetku prispevka bomo na kratko opisali proces hlajenja s poudarkom na parnih krožnih procesih. Nato sledi predstavitev kazalnikov učinkovitosti hladilnih procesov. Nato bomo predstavili realni parni krožni proces toplotne črpalke in vrednotenje grelnega števila ter osnovne režime delovanja.

 6. Razdelitev toplotnih črpalk glede na vir toplote
  V članku na kratko prikazujemo različne tipe toplotnih črpalk, ki so razdeljene glede na vir toplote za krožni proces. Osnove delovanja toplotnih črpalk smo opisali v prispevku Kako deluje toplotna črpalka?. V tem prispevku prikazujemo osnovne značilnosti različnih tipov toplotnih črpalk. Prikazujemo tudi zakaj je pri zamenjavi vira ogrevalnega sistema potrebno paziti na temperaturni režim, ki nam ga omogoča vir ogrevanja, in posledično kakšen je vpliv temperaturnega režima na toplotno moč ogreval.

 7. Zamenjava kotla s toplotno črpalko v energetsko sanirani hiši
  V prvem prispevku v sklopu operacije in.OVE.in.URE smo prikazali kako se pravilno lotiti energetske sanacije energijsko potratne hiše, v drugem prispevku pa kako se pravilno lotiti energetske sanacije tipične stanovanjske hiše. V tem prispevku prikazujemo preračun prihrankov z enostavno vračilno dobo, če v energetsko sanirani tipični stanovanjski hiši namesto kotla na kurilno olje vgradimo toplotno črpalko. Prikazali bomo dva scenarija, in sicer za monovalentno obratovanje toplotne črpalke ter za bivalentno obratovanje toplotne črpalke, v povezavi s kotlom na ekstra lahko kurilno olje.

 8. Voda - vir življenja in obnovljiv vir energije
  V prispevku prikazujemo pomen vode za pridobivanje energije. Na začetku je predstavljena problematika globalnega segrevanja in posledično pomen obnovljivih virov v energetski preskrbi. Na kratko je očrtan zgodovinski razvoj zavesti o pomenu vode kot vira za življenje ter tudi povezava tega zavedanja in rasti prebivalstva. Prikazana je raba primarne energije v svetu, tako po vrsti goriva, kakor tudi po regijah. Predstavljeni so osnovni tipi energetskih postrojenj, hidroelektrarn ter turbin, ki se koristijo za pridobivanje električne energije.

 9. Kakovost zraka v prostorih
  V prispevku prikazujemo osnovne informacije v povezavi s kakovostjo zraka v prostorih. V prostorih lahko najdemo številne škodljive snovi. Zrak v prostorih je lahko namreč bistveno bolj onesnažen od zraka zunaj objekta. V prispevku so naštete nekatere snovi, ki jih lahko najdemo v notranjem okolju. V nadaljevanju je razložen pojem »sindrom bolne stavbe«, ki ga je svetovna zdravstvena organizacija opredelila v svojem poročilu že leta 1984. Prikazani so tudi osnovni parametri vrednotenja notranjega okolja s pomočjo odstotka nezadovoljnih oseb v povezavi z dovodom svežega zraka v prostor ter nadkoncentracije ogljikovega dioksida v prostoru. Na koncu prispevka so opisani tudi prašni delci ter njihova vloga pri problematiki kakovosti zraka.

 10. Prezračevanje stavb in energetska učinkovitost
  V prispevku prikazujemo osnovne zahteve glede prezračevanja stavb, ki jih opredeljuje zakonodaja. Predstavljen je termodinamični vidik učinkovitosti prenosnikov toplote. Predstavljena je razlika med rekuperativnimi, regenerativnimi ter mešalnimi prenosniki toplote. V nadaljevanju je predstavljena razlika med centralnim in lokalnim prezračevalnim sistemom. Predstavljena sta tudi dva tipa lokalnih prezračevalnih sistemov. Na koncu je podana tehnična in ekonomska analiza vgradnje lokalnega prezračevalnega sistema v energetsko sanirano stavbo, ki smo jo analizirali v prispevku Kako se pravilno lotiti energetske sanacije tipične stanovanjske hiše?.

 11. Kakšne so skoraj nič energijske stavbe?
  V prispevku prikazujemo osnovne zahteve glede skoraj nič-energijskih stavb. Pogosto se namreč srečujemo z vprašanji kot so na primer kaj sploh so skoraj nič-energijski objekti ter kakšne tehnologije uporabiti, da je stavba skoraj nič-energijska. Prav tako se postavlja vprašanje kako uresničiti cilje EU in hkrati tudi naše cilje na tem področju, ki so bili zadani s strategijo Evropa 2020 ter kakšne tehnologije bo potrebno uporabiti, da se uresniči zahtevane cilje. V prispevku predstavljamo tudi primer dobre prakse, in sicer stavbo MIC v Novi Gorici. Pri tem smo pri razvoju rešitve SOLINTERRA intenzivno sodelovali tudi raziskovalci Inštituta INOVEKS. Na koncu prispevka pa prikazujemo analizo ali je lahko tipična stavba, ki smo jo analizirali v različnih prispevkih v okviru operacije in.OVE.in.URE, skoraj nič-energijska.

 12. Sonaravno izkoriščanje lesne biomase za ogrevanje stavb
  V prispevku prikazujemo pogled na trajnostno izkoriščanje lesne biomase, s poudarkom na zavedanju potenciala biomase kot obnovljivega goriva, saj je naša država med najbolj gozdnatimi državami v Evropski uniji. Za trajnostno izkoriščanje biomase pa se je, poleg zavedanja o pomenu energetske učinkovitosti, pomembno zavedati, da tudi kurjenje lesne biomase povzroča emisijo škodljivih snovi v naše bivalno okolje. V Republiki Sloveniji se je večina gospodinjstev v letu 2017 ogrevala prav na lesno biomaso. Zato v prispevku prikazujemo osnovna dejstva o uporabi biomase kot goriva ter opozarjamo na pomen pravilnega zgorevanja lesa, s poudarkom na zgorevanju polen.

 13. Termografija kot orodje za preverjanje energetske učinkovitosti stavb
  V praksi se pogosto srečujemo z vprašanji o smiselnosti izvedbe termografije s katero želijo lastniki dokazovati energetsko neučinkovitost stavb. V prispevku prikazujemo kaj termografija sploh omogoča in v kakšnih primerih je sploh smiselna. Še posebej moramo biti pozorni pri izbiri izvajalca termografije, saj mora biti le-ta izvedena kakovostno in predvsem strokovno. Le ustrezno strokovno usposobljen izvajalec termografije bo namreč znal na termokameri in pri analizi določiti vse parametre, ki vplivajo na prenos toplote in s tem na prikaz površinske temperature merjenih sten. Določevanje vplivnih parametrov zahteva precej znanja oziroma poznavanje osnovnih mehanizmov prenosa toplote, zato ni dovolj samo kupiti opremo, ampak jo je potrebno tudi znati uporabljati.

 14. Prehod vlage skozi gradbene konstrukcije
  V praksi se pogosto srečujemo z vprašanji o prenosu snovi skozi gradbene konstrukcije. V prispevku prikazujemo osnovne zakonitosti prenosa snovi oziroma vodne pare skozi gradbene konstrukcije. V prvem delu članka podajamo osnove popisa vlažnega zraka. V drugem delu članka pa so prikazane osnove kako se preveri difuzija vodne pare skozi gradbene konstrukcije ter kako in kam se namesti parna zapora, če v konstrukciji pride do kondenzacije.

 15. Toplotni mostovi
  V prispevku pojasnjujemo kaj so toplotni mostovi. Na začetku so prikazane osnove prenosa toplote v gradbenih konstrukcijah. V nadaljevanju pojasnimo razliko med konstrukcijskimi in geometrijskimi toplotnimi mostovi. Podane so osnove akumulacije toplote in kako vpliva umestitev sloja toplotne izolacije v gradbeno konstrukcijo na akumulacijo toplote. Podane so tudi osnovne informacije o toplotni stabilnosti konstrukcij. Na koncu prispevka je prikazan preračun vpliva namestitve izolacije na porazdelitev temperature in s tem na toplotne mostove v gradbeni konstrukciji.

O podjetju

Inštitut za obnovljive vire energije in učinkovito rabo eksergije, INOVEKS d. o. o., je bil ustanovljen v začetku leta 2010 in je usmerjen predvsem v razvoj in svetovanje pri projektih učinkovite rabe energije in implementaciji obnovljivih virov energije.

Povpraševanje

Potrebujete nasvet v zvezi učinkovitejšo rabo energije, zmanjšanjem stroškov ali energetskim svetovanjem na področju URE in OVE? Pošljite nam povpraševanje in z veseljem vam bomo svetovali.

Oddaj povpraševanje...

Kontakti

Za vsa morebitna vprašanja, nas lahko kontaktirate na naslednje načine:
  info@inoveks.si
  01 320 57 81
Cesta 2. grupe odredov 17,
    1295 Ivančna Gorica